Godło Polski

Co to znaczy, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego?

Osoby wykonujące zawód notariusza zajmują się przeprowadzaniem tzw. czynności notarialnych, w ramach których przygotowywane są różne rodzaje dokumentów prawnych. Notariusz zajmuje się m.in. opracowywaniem aktów notarialnych oraz dziedziczenia, wystawianiem odpisów dokumentów i nadawaniem im mocy prawnej oryginałów, sporządzaniem umów kupna oraz sprzedaży, czy też przyjmowaniem oświadczeń spadkowych. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Co właściwie oznacza dane sformułowanie i do czego zobowiązuje status zawodu zaufania publicznego?

Zawód zaufania publicznego – do czego zobowiązuje zawód notariusza?

Prawo do pełnienia obowiązków notariusza zostaje przydzielone przez Ministerstwo Sprawiedliwości na wniosek osoby zainteresowanej, ubiegającej się o uzyskanie uprawnień do pełnienia zawodu. Osoba mianowana na notariusza składa ślubowanie o następującej treści:

"Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości".

Złożenie ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości oznacza akceptację konkretnych zasad, do których przestrzegania zobowiązane zostają osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, o czym mówi ustawa Prawa o notariacie z 14 lutego 1991 roku. Zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami, notariusz zobowiązany zostaje do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej, który mówi o konieczności sumiennego wykonywania obowiązków oraz przyjmowania stanowiska osoby bezstronnej. W praktyce zabrania to notariuszowi dokonywania czynności notarialnych, w przypadku gdy dotyczą one krewnych, małżonka lub osoby spowinowacone.

Praktyka zawodu notariusza zobowiązuje także do zachowania tajemnicy zawodowej, która wiąże się z zakazem ujawniania informacji przez klientów, ich świadków oraz pełnomocników. W praktyce oznacza to, że notariusz musi zachować tajemnicę w przypadku wszelkich czynności notarialnych, nawet jeśli nie zostały one dokonane.

Istotnym aspektem pracy notariusza jest konieczność stosowania się przez niego do tzw. taksy notarialnej, która określa wysokość stawki będącej wynagrodzeniem za prowadzone czynności notarialne. Ustalone przez Ministerstwo Sprawiedliwości maksymalne stawki są wiążące na terenie całego kraju.

Wróć do bloga