Godło Polski

Co zawiera protokół notarialny?

Sporządzanie protokołu notarialnego jest jedną z usług, jakie oferuje każda kancelaria notarialna. Zgodnie z art. 104 ustawy z dn. 14.02.1991 r. Prawa o notariacie, protokoły spisywane są przez notariusza w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń. W szczególności mogą odwoływać się do stawiennictwa stron lub składanych oświadczeń przez strony. W dokumencie zawierane są również informacje na temat ewentualnej nieobecności strony drugiej.

Protokół notarialny – jakie informacje zawiera?

Przy pomocy omawianego dokumentu można wywołać pewne skutki prawne korzystne dla osoby zainteresowanej. W zależności od tego, czego dotyczy protokół, mogą się w nim zawierać różne informacje. Jednak istnieją pewne wymogi, które muszą zostać spełnione, aby dokument był uznany za ważny. Pierwszym z nich jest sporządzenie dokumentu przez notariusza w obecności przynajmniej jednej osoby, która jest w stanie potwierdzić swoją tożsamość. Kolejno należy określić datę oraz miejsce spisania protokołu. Dokument musi posiadać opis przedmiotu w postaci oświadczenia, spisania postanowień, lub ostatniej woli. Ostatnim niezbędnym elementem jest podpis świadka oraz pieczeń notariusza. Notariusz może sporządzić protokół w przypadku gdy wymaga tego prawo lub na wniosek stron.

Kiedy sporządza się protokół notarialny?

Protokoły najczęściej sporządza się je przy okazji zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeń walnych spółki akcyjnej, zgromadzeń spółdzielni, zebrań wspólnoty mieszkaniowej, przyjęcia w depozyt dokumentów i pieniędzy lub postępowania spadkowego. Protokoły spisywane są również w celu stwierdzenia przebiegu określonych czynności i zdarzeń czy potwierdzenia istnienia rzeczy. Koszt sporządzenia protokołu określa taksa notarialna.

Wróć do bloga