Godło Polski

Jak działa pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne pozwala mocodawcy przekazać prawo do wykonywania różnych czynności urzędowych lub prawnych przez osobę trzecią. Szczegółowy zakres oraz termin przeprowadzenia owych czynności, powinien być ściśle określony w udzielonym pełnomocnictwie. Co istotne, dokument ten nie nakłada obowiązku uczestnictwa osoby upoważnionej w czynnościach, a jedynie daje mu taką możliwość.

Jakie warunki powinno spełniać pełnomocnictwo notarialne?

Każde pełnomocnictwo notarialne, aby było prawnie ważne, powinno spełniać określone warunki. Zalicza się do nich cztery najważniejsze punkty:

  • Informacja o zdolności do czynności prawnych obu stron,
  • powiadomienie pełnomocnika o wystawieniu dokumentu,
  • forma dokumentu określona przez ustawę,
  • informacja o udzieleniu dalszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszym jest pełnomocnictwo ogólne udzielane jest w celach tak zwanego zwykłego zarządu oraz w przypadkach administrowania majątkiem mocodawcy. Oznacza to, że tego rodzaju pełnomocnictwo upoważnia do dokonywania czynności mieszczących się w zakresie reprezentowania mocodawcy przed instytucjami, osobami fizycznymi lub prawnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, a także urzędami. Drugim rodzajem jest pełnomocnictwo rodzajowe, które udzielane jest w celu dokonania określonego rodzaju czynności, takich jak np. zawieranie umowy o pracę. Pełnomocnictwo tego typu powinno zawierać jasną informację o czynności oraz obejmowanym przedmiocie. Czynności te mogą być określone zarówno w ramach zwykłego zarządu, jak i wykraczać poza niego. Pełnomocnictwo szczególne udzielane jest do dokonania konkretnej czynności prawnej wymienionej w ustawie. Do takich czynności zalicza się np. przeniesienie własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Kiedy pełnomocnictwo traci swoją ważność?

Dokument upoważniający do czynności prawnych może utracić swoją ważność w kilku przypadkach. Pełnomocnictwo może zostać w każdej chwili odwołane przez mocodawcę, chyba że ten zrzeknie się prawa do odwołania z przyczyn uzasadnionych, zawartych w dokumencie lub też w przypadku, gdy odwołanie nie może zostać przeprowadzone. Pełnomocnictwo traci swoją ważność, gdy następuje śmierć mocodawcy lub pełnomocnika – wyjątkiem jest sytuacja, w której dokument stanowi inaczej. Kolejny najczęściej występujący przypadek to spełnienie czynności określonej w pełnomocnictwie lub upłynięcie terminu ważności umowy. Ostatnia sytuacja to utrata przez pełnomocnika zdolności do pełnienia czynności prawnych.

Wróć do bloga