Godło Polski

Stwierdzenie praw do spadku. Jak uzyskać notarialne poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument potwierdzający prawo spadkobiorcy do otrzymania i zarządzania spadkiem po osobie zmarłej. O sporządzenie aktu mogą ubiegać się osoby, które otrzymały spadek w wyniku zapisu w testamencie, a także podmioty objęte dziedziczeniem ustawowym. Co istotne, dokument ten oznacza stan prawny równy prawomocnemu postanowieniu sądu o stwierdzeniu spadku, który określa jego podstawę oraz wielkość. Poznaj obowiązujące procedury prowadzące do uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia oraz etapy sprawy spadkowej realizowanej przez biuro notarialne.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia – jak je uzyskać?

Poświadczenie dziedziczenia jest dokumentem stwierdzającym wysokość spadku, a także upoważniającym do ubiegania się przez spadkobiorcę o spłatę ewentualnego zadłużenia, które wynika z pożyczki udzielonej przez spadkodawcę.

Czynności notarialne związane ze sporządzeniem poświadczenia dziedziczenia rozpoczyna ustalenie faktu sporządzenia przez osobę zmarłą testamentu. W przypadku istnienia dokumentu, z jego treścią zapoznaje się notariusz, który następnie stwierdza możliwość spisania poświadczenia lub konieczność sądowego ustalenia spadkobiorcy oraz wysokości spadku.

W celu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia w biurze notarialnym powinny stawić się wszystkie osoby zainteresowane. Tylko w takim wypadku notariusz może przystąpić do sporządzenia protokołu dziedziczenia, który jest podstawą do przygotowania poświadczenia dziedziczenia. Protokół spisywany jest przy obecności osób zainteresowanych, czyli potencjalnych spadkobiorców – zarówno testamentowych, jak i ustawowych. Do dokumentu dołączony zostaje odpis zgonu testatora oraz zaświadczenie o jego numerze PESEL, wstępny projekt aktu poświadczenia dziedziczenia, odpisy aktów stanu cywilnego wspomnianych osób zainteresowanych i ich dane osobowe pozyskane z dokumentów tożsamości, dokument potwierdzający stan Ksiąg Wieczystych, a także ewentualny testament.

Stawki określone przez taksę notarialną   

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, koszt wspomnianych usług notarialnych został opisany w taksie notarialnej, która określa maksymalną opłatę za sporządzenie protokołu dziedziczenia w wysokości 100 zł oraz 50 zł w przypadku czynności notarialnych prowadzących do spisania aktu poświadczenie dziedziczenia.

Wróć do bloga