Godło Polski

Udział notariusza przy zakupie nieruchomości

Celem pracy notariusza jest sporządzanie dokumentów prawnych, przy zabezpieczeniu interesów stron biorących udział w czynności prawnej. W związku z tym, wykonywanie tego zawodu wiąże się z posiadaniem zaufania społecznego. Akty sporządzone przez notariusza mają szczególne znaczenie w sprawach spadkowych, darowizny oraz przenoszenia praw własności. 

Przebieg sporządzania aktu notarialnego

Podczas przenoszenia prawa własności nieruchomości notariusz zobowiązany jest do stwierdzenia tożsamości osób biorących udział w czynności prawnej, ocenę wiarygodności przedłożonych dokumentów oraz sporządzenie aktu notarialnego. W akcie tym bierze udział kupujący i sprzedający lub ich pełnomocnicy. Są oni zobowiązani do przedstawienia dokumentów tożsamości oraz tych zaświadczających m.in. wysokość kredytu pobranego na zakup nieruchomości oraz hipotek, którymi bank obciążył daną nieruchomość. 

Sposób przygotowywania aktu notarialnego

W trakcie sporządzania aktu notariusz powinien dbać o to, aby wszystkie czynności przez niego wykonywane były zrozumiałe dla stron oraz udzielać im niezbędnych wyjaśnień. Powinien odnotowywać wszystkie ważne komentarze oraz okoliczności pojawiające się podczas spisywania aktu. Musi również zadbać o to, aby jego ostateczna wersja została sporządzona w sposób zrozumiały oraz przejrzysty. Należy również podkreślić, że sprzedaż nieruchomości bez wydania takiego aktu jest nieważna.

Dokonanie wpisu do Księgi Wieczystej

Czynnością dopełniającą akt notarialny jest sporządzenie wpisu do Księgi Wieczystej. Wniosek o dokonanie takiego wpisu przesyła się do najbliższego Sądu prowadzącego Księgę Wieczystą wraz ze sporządzonym aktem oraz wszystkimi innymi danymi. Sporządzenie aktu notarialnego wiąże się także z opłaceniem taksy notarialnej, której wysokość zależna jest od wartości danej nieruchomości.

Wróć do bloga