Do każdego aktu notarialnego należy przedłożyć następujące dane:

  1. imiona, nazwiska, imiona rodziców,
  2. stan cywilny,
  3. nr dowodu osobistego lub paszportu,
  4. PESEL,
  5. adres zameldowania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zameldowania;

niezbędnym warunkiem dokonania czynności notarialnej jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego lub paszportu, jeżeli zaś czynność dokonywana będzie przez pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa notarialnego.

Jeżeli czynność prawna dotyczy działki budowlanej, nieruchomości zabudowanej lub też niezabudowanej należy przedłożyć:

Jeżeli czynność prawna dotyczy lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość należy przedłożyć:

Jeżeli  czynność prawna dotyczy lokalu spółdzielczego należy przedłożyć:

Jeżeli nieruchomość nabyta została w drodze spadku należy przedłożyć:

W sytuacji gdy nieruchomość  została nabyta  w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub darowizny dokonanej po 2007r.,   należy przedłożyć:

   

W przypadku zawierania umowy majątkowej małżeńskiej należy przedłożyć: 

 

Do poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu odniesie taki skutek prawny jak sądowe stwierdzenie nabycia spadku, należy przedłożyć: